MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2015-06-24, 11:48 | 20350 odsłon
serwiszglossie

REGULAMIN 

 

tworzenia i wydatkowania funduszy na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach.

 

Tekst jednolity

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin tworzenia i wydatkowania środków na remonty zasobów mieszkaniowych stanowi integralną część „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali”.

 

§ 2

 

1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych na podstawie Statutu Spółdzielni.

2. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy w ciężar kosztów gospodarki zasobem mieszkaniowym z

    podziałem na:

1)      fundusz remontowy nieruchomości podstawowych,

2)      fundusz remontowy na mienie wspólne, 

3)      fundusz remontowy na mienie ogólne.

 

§ 3

 

Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Wysokość tych odpisów ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 

§ 4

 

1. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzy się z: 

1)      odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wysokość tych odpisów ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni, 

2)      kwot uzyskanych od wykonawców z tytułu kar umownych (np. za zwłokę w usuwaniu wad) oraz odszkodowań za wady i usterki wykonywanych robót remontowych, 

3)      uzyskanych przez Spółdzielnię odszkodowań ubezpieczeniowych z tytułu szkód w zasobach mieszkaniowych, 

4)      /skreślony/ 

5)      innych środków określonych odrębnymi przepisami (np. kwoty z podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni, oprocentowanie lokat wolnych środków funduszu remontowego), 

6)      /skreślony/ 

7)      /skreślony/ 

8)      /skreślony/ 

9)      innych wpływów od jednostek organizacyjnych na finansowanie wspólnych przedsięwzięć, 

10)  kredytów zaciągniętych na remonty (w przypadku niedoboru własnych środków), 

11)   pożyczek wewnętrznych między funduszami, których wykorzystanie i warunki refundacji określa 

      Rada Nadzorcza zatwierdzając decyzję o udzielenie pożyczki, 

12)  bezzwrotnego zasilenia funduszu remontowego częścią wolnych środków, funduszu zasobowego. Decyzje podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni. Z wnioskiem o bezzwrotne zasilenie funduszu remontowego występuje Zarząd do Rady Nadzorczej. Zasilenie funduszu może być przeznaczone wyłącznie na usuwanie szkód losowych, których nie zrównoważyły odszkodowania firmy ubezpieczeniowej, 

13)  przeszacowanie zapasów przeznaczonych na remonty, 

14)  odzysk materiałów,

 

15)  innych tytułów i zwiększeń wg decyzji Rady Nadzorczej.

 

§ 5

 

1. Środki na remonty przeznaczone są na: 

1)      finansowanie zaliczonych do obowiązków Spółdzielni remontów zasobów mieszkaniowych (budynków oraz budowli i urządzeń technicznych związanych z budynkami), 

2)      przygotowanie i odnowienie zwolnionych mieszkań uzyskanych do zasiedlenia, 

3)      pokrycie regresów ubezpieczeniowych, 

4)      pokrycie kosztów zwianych z usuwaniem wad technologicznych, termoregulację itp., 

5)      pokrycie kosztów związanych z przebudową, podziałem i wyposażeniem lokali użytkowych, 

6)      spłatę kredytów i pożyczek na cele remontowe, 

7)      /skreślony/

 

8)      pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

 

§ 6

 

1. Z funduszu na remonty nie finansuje się remontów, które zgodnie z regulaminem rozdziału obowiązków 

    między członkami a Spółdzielnią obciążają użytkowników mieszkań i lokali użytkowych.

2. Ze środków funduszu nie finansuje się remontów środków trwałych nie zaliczanych do zasobów

    mieszkaniowych. Nakłady na remonty w/w środków trwałych obciążają bezpośrednio koszty 

    działalności, której dotyczą.

 

§ 7

 

1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy naliczany w ramach opłat za używanie lokali powinien uwzględniać: 

1)   wielkość faktycznych potrzeb w zakresie bieżących remontów zasobów mieszkaniowych w okresie, dla którego ustalone będą stawki odpisów, 

2)   przewidywane wydatki na finansowanie:

 

kapitalnych remontów, modernizacji i przebudowy budynków, odtworzenie innych środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych, a ujętych w planach remontów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, 

3)   stan funduszu na remonty na początek roku.

 

2. Roczne stawki na odpisów, o których mowa w ust. 1 są określone w planie gospodarczo finansowym na

    dany rok.

    Zmiana stawki odpisu może być dokonana za zgodą Rady Nadzorczej.

3. Stawki odpisów na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych ustala się jednolicie dla całych zasobów.

4. Stawki odpisów dla lokali użytkowych wynajmowanych przez Spółdzielnię, lokali na działalność

    społeczno-kulturalną, lokali na potrzeby własne Spółdzielni oraz lokali użytkowych zajmowanych na

    zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu ustala Rada Nadzorcza.

5. /skreślony/

 

§ 8

 

1. Koszty odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych rozlicza się na wszystkie lokale

    mieszkalne i użytkowe zajmowane przez członków Spółdzielni, posiadających spółdzielcze prawo do

    lokalu lub prawo odrębnej własności, najemców lokali mieszkalnych, lokale zajmowane bez tytułu

    prawnego oraz własnościowe lokale mieszkalne, do których tytuł prawny posiadają osoby nie będące

    członkami Spółdzielni.

2. Obciążenia poszczególnych lokali zajmowanych przez osoby wymienione w ust. 1 odpisami na fundusz

    remontowy ustalone są wg stawek w zł/m2 określonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

3. /skreślony/

4. /skreślony/

5. skreślony/

6. W stosunku do lokali użytkowych stawki odpisów na fundusz remontowy mogą być wyższe niż dla

    lokali mieszkalnych, jeżeli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększy koszty remontów danej

    nieruchomości.

7. Spółdzielnia prowadzi ewidencję określoną w art. 4 ust. 41 pkt 2 usm poza ewidencją księgową w

    podziale na następujące nieruchomości:

1)      poszczególne podstawowe[1],

2)      poszczególne nieruchomości stanowiące mienie wspólne[2],

3)      jedną nieruchomość stanowiącą mienie ogólne[3].

Ewidencja wpływów określona w art. 4 ust. 41 pkt 2 usm dla nieruchomości określonych w ust. 7 pkt 1) obejmuje naliczone i wpłacone opłaty eksploatacyjne – fundusz remontowy użytkowników lokali

    poszczególnych nieruchomości, a dla lokali w najmie odpowiada wartości naliczonego odpisu w

    ciężar kosztów oraz obejmuje wpływy z innych źródeł określonych w regulaminie. Ewidencja

    wpływów określonych w art. 4 ust. 41 pkt 2 usm dla nieruchomości określonych w ust. 7 pkt 2 i 3

    odpowiada wartości naliczonego odpisu w ciężar kosztów i wpływów pochodzących z innych źródeł

    określonych w regulaminie. Ewidencja wydatków określona w art. 4 ust. 41 ust. 2 usm dla

    nieruchomości określonych w ust. 7 pkt 1), 2), 3) dotyczy faktycznie wykonanych i opłaconych

    prac remontowych na tych nieruchomościach.

Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 16.01.2008 r. uchwałą 2/2008 RN, protokół Nr 1/2008 RN.

 

 [1] Nieruchomość podstawowa – należy przez to rozumieć nieruchomość obejmującą budynek lub więcej budynków wraz z gruntem przynależnym, w której może być ustanowione prawo odrębnej własności lokali zgodnie z usm oraz nieruchomość obejmująca budynek lub budynki wraz z gruntem przynależnym, która jest wynajmowana przez Spółdzielnię.

[2] Mienie wspólne – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe w określonych budynkach lub osiedlach, w szczególności nieruchomości zabudowane budowlami (drogi, place, parkingi, zatoki postojowe itp.), urządzeniami małej architektury i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków i osiedli wraz z gruntem przynależnym.

[3] Mienie ogólne – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące spółdzielczy zasób mieszkaniowy, a służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, społecznej, oświatowo – kulturalnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami wraz z gruntami przynależnymi.
do góry | modyf:2015-06-24, 11:48 | 20350 odsłon
Odsłony: 5090 :: Online: 19 :: | administracja
>