MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

 

 Poprawa warunków technicznych oraz jakości  życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

                                          

   | modyf:2016-03-3, 14:34 | 917 odsłon
serwiszglossie

REGULAMIN

Określający zasady przyjmowania członków w Spółdzielni Mieszkaniowej

„BUDOWLANI" w Bartoszycach.

 

§1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa:

o członku Spółdzielni - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, której przysługuje prawo do lokalu

o lokalu - należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach art.2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903),

o Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani" w Bartoszycach.

 

§2.

1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, pod warunkiem, że przysługują im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu.

2. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Osobie prawnej nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu do wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

§3.

1. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeśli spełnia jedno z następujących wymagań:

1) małżonek jest członkiem Spółdzielni,

2) spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,

4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,

5) przysługuje jej roszczenie na podstawie § 22 ust.3 Statutu,6) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

7) nabyła ekspcktatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji,

8)wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

9) na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią, oczekuje na ustanowienie:

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

b) prawa odrębnej własności lokalu,

10) przysługuje jej:

a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,b) prawo odrębnej własności lokalu,

11) osoba może być przyjęta ponownie w poczet członków, jeśli ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia jej członkostwa.

2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1) na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię, albo jako następca prawny osoby prawnej wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§4.

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja podpisana przez przystępującego do Spółdzielni powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal mieszkalny czy użytkowy ubiega się oraz dane dotyczące wkładów. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.Organem Spółdzielni uprawnionym do przyjmowania w poczet członków jest Rada Nadzorcza Spółdzielni.

3.Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Rady Nadzorczej lub osób do tego przez Radę Nadzorczą upoważnionych z podaniem daty uchwały Rady Nadzorczej o przyjęciu w poczet członków.

4.Rada Nadzorcza nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1-10 regulaminu.

5. Warunkiem przyjęcia w poczet członków osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 jest brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu i terminowe ich uiszczanie.

6. Uchwała Rady Nadzorczej o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale Zarząd Spółdzielni powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

7. W razie podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Zarząd Spółdzielni powiadamia o tym zainteresowaną osobę na piśmie w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym jego posiedzeniu. O decyzji Walnego Zgromadzenia zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie uchwały i informację, że jest ona ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 

§5.

1. Dla osób przyjętych w poczet członków Spółdzielnia prowadzi rejestr członków, który zawiera następujące dane:

a) imiona i nazwiska,

b) miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę),

c) wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów,

d) datę przyjęcia w poczet członków,

e) datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.

3. Poza rejestrem członków Spółdzielnia prowadzi w ramach ewidencji księgowej imienną ewidencję wysokości wniesionych przez członków wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

 

§6.

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 2.03.2016 r.  i obowiązuje od dnia uchwalenia.

2. Traci moc dotychczas obowiązujący „Regulamin przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" w Bartoszycach uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 11.04.2006 r., prot. Nr 3/2006 R.N.

 

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej

w dniu 2.03.2016 r.

Prot. Nr 1/2016
do góry | modyf:2016-03-3, 14:34 | 917 odsłon
Odsłony: 728 :: Online: 4 :: | administracja