MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

Regulamin Rad Osiedli
   | modyf:2014-02-28, 11:01 | 15698 odsłon
serwiszglossie

 

  RADA NADZORCZA
  Spółdzielni Mieszkaniowej
     „BUDOWLANI”
     11-200 BARTOSZYCE
            ul. Bema 32       

Tekst jednolity

 

 REGULAMIN

RAD OSIEDLI DZIAŁAJĄCYCH   PRZY SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ   „BUDOWLANI"   W BARTOSZYCACH

 

§1.

Rady Osiedli będąc gospodarzami osiedli są jednocześnie przedstawicielami lokalnych społeczności i partnerami Rady Nadzorczej .

§2.

Liczbę Rad Osiedli oraz teren ich działania określa Rada Nadzorcza.

§3.

Do zakresu działania Rady Osiedla należy :

1) współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu i realizacji planów

   dotyczących szczegółowego zagospodarowania osiedla , lokalizacji nowych

   inwestycji, sieci handlowej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, remontów

   zasobów mieszkaniowych,

     2)  uczestniczenie w odbiorach ważniejszych prac remontowo-budowlanych

         wykonywanych na osiedlu,

     3)   sprawowanie kontroli nad działalnością administracji osiedla,

4)   kierowanie uwag i wniosków do administracji osiedla odnośnie efektywności prac

    służb konserwacyjno - remontowych Spółdzielni ,

     5)   opiniowanie wniosków mieszkańców osiedla dotyczących pomocy i opieki

          społecznej ,

6)   krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia

     spółdzielczego, organizowanie rozjemstwa,

     7)    zgłaszanie kandydatów w wyborach do samorządu terytorialnego ,

8)    organizowanie czynów społecznych w celu podnoszenia estetyki osiedla i poprawy

     warunków bytowych mieszkańców,

9)   współpraca z policją lokalną i strażą pożarną w zakresie przestrzegania prawa i

     porządku publicznego oraz utrzymanie warunków bezpieczeństwa w osiedlu ,

10) współpraca z administracją osiedla odnośnie prawidłowości naliczania opłat z

     tytułu używania lokali a w szczególności kosztów eksploatacyjnych,

     11) organizowanie spotkań mieszkańców osiedla z przedstawicielami Zarządu i Rady

          Nadzorczej.

§4.

       1.Pierwsze posiedzenie Rady Osiedli zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej .

       2.Rada Osiedla wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę

          Przewodniczącego i Sekretarza .

   3.Posiedzenia Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący Rady Osiedla co najmniej raz na

      kwartał . Z posiedzeń sporządzane są protokoły, które podpisują : Przewodniczący

      i Sekretarz Rady Osiedla .

       4.Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla przechowywane są w poszczególnych

          administracjach Spółdzielni.

       5. Uchwały Rady Osiedla zapadają zwykłą większością głosów.

§5.

       Mogące wystąpić spory pomiędzy Radą Osiedla a Zarządem lub administracją rejonu

       rozstrzyga ostatecznie Rada Nadzorcza.

 

Sekretarz R.N.                                                        Przewodniczący R.N.   

(Halina Osiecka)                                                       (Jerzy Smukowski)

Regulamin zatwierdzono na

posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.05.2000 r.

Prot. Nr 4/2000 R.N. Uchwała Nr 12/2000 R.N.

Aneks - Uchwała Nr 39/2009 z dnia 09.11.2009r.
do góry | modyf:2014-02-28, 11:01 | 15698 odsłon
Odsłony: 79625 :: Online: 9 :: | administracja
>