MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

 

 Poprawa warunków technicznych oraz jakości  życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

                                          

Zapytanie ofertowe - audyt zewnętrzny przed zakończeniem projektu
   | modyf:2014-02-22, 20:23 | 11867 odsłon
serwiszglossie

                                                                     Bartoszyce, dnia 14 października 2016 r.

                                                                    

Zapytanie ofertowe

na usługę audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu

 

1. Zamawiający

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

Siedziba: ul. Gen. Józefa Bema 32; 11-200 Bartoszyce

NIP: 743 000 47 77

Tel.: 89 627 13 41,

Faks: 89 627 13 42

e-mail: sm-budowlani@budowlani.nazwa.pl, www.sm-budowlani.com.pl

 

2. Informacje na temat projektu objętego wykonaniem audytu zewnętrznego  

Nazwa projektu: „Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2" dotyczącego wymiany wewnętrznej linii energetycznej (WLZ) w 24 budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  i Mazury na lata 2007-2013,

Oś Priorytetowa 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”,

Działanie 4.1 – „Humanizacja blokowisk”,

Poddziałanie 4.1.1 – „Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty”

 

Wartość projektu – 1 921 291,03 zł.

Kwota dofinansowania – 926 001,88 zł.

Wydatki kwalifikowane – 1 852 003,77 zł.

Termin finansowego zakończenia projektu  10 grudnia 2013 r


3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot  zamówienia obejmuje wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości w/w projektu objętego umową o dofinansowanie Nr UDA-RPWM.04.01.01-28-043/11-00 z dnia 27 czerwca 2012 r., w sposób zgodny z:

1) wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013;

2) innymi obowiązującymi w tym zakresie prawa polskiego i wspólnotowego

Audyt powinien obejmować m.in. analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczenia otrzymanych środków, procedur w ramach prawa zamówień publicznych, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów Projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie.

Zakres audytu oraz wytyczne dotyczące jego przeprowadzenia zawarto w dokumencie pn. „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13.04.2010 r.

4. Oferta powinna  spełniać  wymagania:

zawarte w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13.04.2010 r.,

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.

Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze i udokumentowane doświadczenie.

Oferenci składający swoją ofertę winni wykazać się następującymi warunkami:

•        Wykonawca powinien dysponować zespołem minimum 2-osobowym, z udokumentowanymi kwalifikacjami i doświadczeniem, w tym minimum 1 osoba winna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta,

•        Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu usług audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według następujących minimalnych kryteriów:

•        W ciągu ostatnich 24 miesięcy należycie wykonał minimum 2 audyty projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dla Spółdzielni Mieszkaniowych

 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia - przed zakończeniem okresu trwałości projektu tj. do dnia 25 listopada 2016 r.

Miejsce realizacji zamówienia : siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach ul. Bema 32; 11 200 Bartoszyce.

7. Kryteria oceny i wyboru ofert:

a) W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium oceny:

cena ofertowa – 100 %,         

kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy – 100 % 

b) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ww. kryterium.

c) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną brutto.

8. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do 27 października 2016 r za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen. Józefa Bema 32, 11-200 Bartoszyce

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Osobą upoważniona do kontaktu 

Janina Waga tel.89 627 13 41 wew.26
do góry | modyf:2014-02-22, 20:23 | 11867 odsłon
Odsłony: 55613 :: Online: 3 :: | administracja