MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

 

 Poprawa warunków technicznych oraz jakości  życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

                                          

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej II
   | modyf:2014-02-22, 20:23 | 10233 odsłon
serwiszglossie
Sciągnij PLIK>>

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

ul. Bema 32, NIP 743-000-47-77  tel./fax. 89 627-13-41

 

o przetargu w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego

w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:

 

wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz podłączenie istniejącej wewnętrznej instalacji c.o.

        w 19 /dziewiętnastu/ budynkach mieszkalnych w Bartoszycach,    
administrowanych przez  AO1 SM „BUDOWLANI” w Bartoszycach

 

1.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa niezbędne dane dla oferenta,         

      w celu sporządzenia oferty.

      SIWZ można otrzymać w siedzibie Spółdzielni, ul. Bema 32 w Bartoszycach.

 

2.   Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2017 r. o godz. 10:00. Oferty składać z dopiskiem:

 

„Oferta na wykonanie  wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz

podłączenie istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. w 19 /dziewiętnastu/ budynkach mieszkalnych
w Bartoszycach, administrowanych

przez  SM „BUDOWLANI” w Bartoszycach.

 nie otwierać przed dniem 31.01.2016 roku do godz. 10:00”.

 

3. Termin otwarcia ofert 31.01.2017r. o godz. 1030.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien wnieść wadium

     przed upływem terminu do dnia 30.01.2017r do godz. 12.00  w wysokości 40.000 PLN

     (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 zł). Wadium może być wnoszone w formie:

  • w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
    w Bartoszycach nr rachunku 29 8855 0004 2001 0002 8424 0001
  • gwarancji bankowych dotyczących wniesienia wadium wydanych przez bank właściwy dla oferenta złożonych w oryginale
  • wadium wnosimy z dopiskiem :

„wadium na wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz

podłączenie istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. w 19 /dziewiętnastu/ budynkach mieszkalnych w Bartoszycach, administrowanych przez  SM „BUDOWLANI” w Bartoszycach”

 

5. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni po odbytym przetargu.

6. Wszystkich informacji odnośnie przetargu udziela Pan Wojciech Sienkiewicz 

    tel. (89) 627-13-62 od godz. 9.00 do13.00.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Protesty i odwołanie nie będą rozpatrywane.
do góry | modyf:2014-02-22, 20:23 | 10233 odsłon
Odsłony: 55543 :: Online: 3 :: | administracja