MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

Sierpień 2018
   | modyf:2016-05-30, 11:16 | 23791 odsłon
serwiszglossie

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” W BARTOSZYCACH w dniu 18 sierpnia 2018 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Prezydium– Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Spółdzielnię w latach 2018/2019 tytułem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

8. Zakończenie obrad.
do góry | modyf:2016-05-30, 11:16 | 23791 odsłon
Odsłony: 79643 :: Online: 11 :: | administracja
>