MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2017-05-15, 12:38 | 938 odsłon
serwiszglossie

 REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania opłat za używanie lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowe „BUDOWLANI”
w Bartoszycach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin określa szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia wysokości obciążeń poszczególnych lokali opłatami za używanie lokali, zgodnie z postanowieniami art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisami Statutu Spółdzielni.

Regulamin niniejszy nie obejmuje problematyki rozliczeń kosztów energii cieplnej, która jest szczegółowo unormowana w oddzielnym „Regulaminie rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do lokali na cele ogrzewania i podgrzewania wody”.

Jeżeli w dalszej części regulaminu jest mowa o „użytkowniku lokalu” należy przez to rozumieć: 

1) członka Spółdzielni posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu 

2) najemcę lokalu mieszkalnego

3) niebędącego członkiem spółdzielni właściciela lokalu lub posiadacza własnościowego prawa do lokalu

4)osobę zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego /wykluczony, wykreślony/.

 

§ 2

 

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki Spółdzielni związane z eksploatacją i utrzymanie nieruchomości, w szczególności:

1) koszty eksploatacji

2) odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych

3) dostawę wody i odprowadzanie ścieków

4) dostawę gazu sieciowego do budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze

5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6) podatek od nieruchomości

7) opłaty za wieczyste użytkowanie terenów

8) utrzymanie domofonów

9) energia elektryczna na cele administracyjne

10) utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlach.

 

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ewidencjonowane są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.
 2. Podstawą do rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

W przypadku, gdy po uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego nastąpią istotne zmiany w poziomie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (np. podwyżki cen) dopuszczalna jest korekta planu oraz zmiana wysokości stawek opłat za używanie lokali.

 1. koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozlicza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi. Różnica między rzeczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym roku, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym, z zastrzeżeniem postanowień § 8, 10, 11, 15 niniejszego regulaminu.

 

§ 3

 

 1. Jednostką rozliczeniową kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi z wyłączeniem kosztów wyszczególnionych w ust. 2 i ust. 4 jest m2 powierzchni użytkowej lokali.
 2. Koszty:

1) dostaw gazu sieciowego do budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze

2) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych w poszczególnych lokalach na pobyt stały lub czasowy oraz osób faktycznie zamieszkałych w lokalu bez dopełnienia obowiązku meldunkowego. W przypadku, gdy w mieszkaniu nie jest zameldowana żadna osoba jako podstawę do rozliczeń dostawy gazu przyjmuje się 1 osobę.

3) energię elektryczną na cele administracyjne

4) utrzymanie domofonów rozliczane są proporcjonalnie do ilości mieszkań danej nieruchomości.

 1. Zmiana ilości osób zgłoszonych do zamieszkania stanowi podstawę do korekty naliczeń opłat za używanie lokali, w części dotyczącej opłat wyszczególnionych w ust. 2 z wyłączeniem pkt 3 i 4. Korekta następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, w który dokonano zgłoszenia. 
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach wyposażonych w wodomierze dokonuje się wg wskazań tych urządzeń. Zasady rozliczania tych kosztów uregulowane są w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

 

§ 4

 

 1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu (z uwzględnieniem Polskiej Normy PN-ISO 9836) bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje i inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego balkonów, loggi, pralni, suszarni, strychów i piwnic.
 2. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego niw wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm.  Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej lub wyższej od 220 cm zalicza się w 100%. 
 3. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń w nim się znajdujących oraz pomieszczeń przynależnych , z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, loggi i pawlaczy.

Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię zajętą przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu oraz przez meble wbudowane lub obudowane.

 1. Powierzchnię pomieszczeń, służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne), dolicza się w proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali. 

 

§ 5

 

 1. Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych oddanych do użytku po wejście w życie niniejszego regulaminu, dla celów rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oblicza się według pomiaru z natury (z uwzględnieniem warunków Polskiej Normy PN-ISO 9836). Obmiaru powierzchni użytkowej dokonuje się w świetle wyprawionych ścian.
 2. Przy obliczaniu powierzchni należy przyjmować wymiary na wysokości 1,0 m ponad poziom podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej lokalu podaje się z dokładnością do 0,1 m2. Przy ustalaniu powierzchni nie należy wliczać wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2.
 3. W przypadku zwiększenia (np. w drodze zabudowy części korytarza, strychu) powierzchni lokalu – następuje korekta powierzchni użytkowej lokalu obliczonej dla celów rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

 

II. ROZLICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI

  

§ 6

 

 1. Koszty eksploatacji budynków i terenów osiedlowych obejmują wydatki Spółdzielni na:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych płac administracji osiedli,

2) utrzymanie terenów osiedlowych – ich sprzątanie i odśnieżanie, pielęgnację i odnawianie zieleni osiedlowej, sprzątanie i odśnieżanie chodników przyległych do nieruchomości Spółdzielni,

3) opłaty bankowe i pocztowe,

4) ubezpieczenie budynków i innych składników majątkowych Spółdzielni,

5) utrzymanie administracji osiedlowych, administracji ogólnej oraz działalności organów samorządowych Spółdzielni,

6) okresowe specjalistyczne przeglądy techniczne mieszkań, budynków i instalacji technicznych,

7) bieżącą konserwację budynków i urządzeń technicznych,

8) usuwanie awarii w instalacjach technicznych budynków, koszty transportu i materiałów,

9) inne koszty związane bezpośrednio z administrowaniem budynkami i obsługą mieszkańców,

10) materiały zużyte do utrzymania porządku,

11) koszty deratyzacji i dezynsekcji.

 1. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości, natomiast rozliczane zbiorczo dla całości zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

Koszty eksploatacji, których nie da się bezpośrednio przypisać do określonej nieruchomości rozlicza się na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się na tych nieruchomościach.

 1. Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciążane taką częścią kosztów eksploatacji danej nieruchomości, jaki jest ich udział w nieruchomości wspólnej.
 2. Koszty eksploatacji nieruchomości przypadającej na lokale zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, najmu lub bez tytułu prawnego, rozlicza się zbiorczo dla wszystkich nieruchomości Spółdzielni, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali.

W stosunku do lokali użytkowych obciążenie kosztami eksploatacji może być wyższe niż wynikające z ich powierzchni użytkowej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty eksploatacji.

  

III. ROZLICZANIE ODPISÓW NA FUNDUSZ REMONTOWY

 

 
§ 7

 

 1. Koszty odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe zajmowane przez członków Spółdzielni, posiadających spółdzielcze prawo do lokali lub prawo odrębnej własności, najemców lokali mieszkalnych, lokale zajmowane bez tytułu prawnego oraz własnościowe lokale mieszkalne, do których tytuł prawny posiadają osoby nie będące członkami Spółdzielni.
 2. Obciążenia poszczególnych lokali zajmowanych przez osoby wymienione w ust. 1 odpisami na fundusz remontowy ustalane są wg stawek w zł/m2 określanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
 3. Skreśla się.
 4. Skreśla się.
 5. Skreśla się.
 6. W stosunku do lokali użytkowych stawki odpisów na fundusz remontowy mogą być wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeżeli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty remontów danej nieruchomości.

 

IV. ROZLICZENIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ

 

 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

§ 8

 

 1. Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest kwartał.
 2. Podstawą do ustalania opłat za zużycie wody są odczyty wodomierzy zainstalowanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych, pomnożone przez obowiązującą w danym kwartale cenę jednostkową 1 m3 wody i odprowadzanie ścieków.
 3. W poszczególnych miesiącach kwartału, użytkownicy lokali obciążania są opłatami zaliczkowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Wysokość zaliczkowych opłat powinna być kalkulowana na dany rok w wysokości kosztów przeciętnego miesięcznego zużycia wody w danym lokalu za okres poprzedniego roku, z uwzględnieniem wzrostu ceny wody i odprowadzania ścieków na dany rok. W przypadku zmian cen wody i odprowadzania ścieków w ciągu roku kalendarzowego, Zarząd dokonuje stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące i powiadamia i tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym obowiązywać będzie nowa zaliczka.

 1. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może dokonać korekty wysokości zaliczek za zużycie wody i odprowadzanie ścieków do wysokości kosztów w następnych miesiącach.
 2. Różnica pomiędzy kosztami zakupu wody wg wskazań wodomierzy głównych, a sumą kosztów wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i ryczałtów jest rozliczana jak woda nie bilansująca się. Wartość zaliczki na wodę nie bilansującą się ustala się jako iloczyn 0,1 m3 zimnej wody i ceny tej wody oraz ścieków dla jednego mieszkania.

51. W budynkach w pełni opomiarowanych różnica pomiędzy kosztami zakupu wody wg wskazań  wodomierzy  głównych,  a sumą  kosztów  wynikających  ze wskazań wodomierzy   indywidualnych   oraz   zaliczek   na  wodę  nie  bilansującą  się  jest rozliczana w koszty eksploatacji utrzymania nieruchomości.

52.W budynkach    częściowo    opomiarowanych   niedoborem   pomiędzy   zużyciem wskazanym    przez    wodomierz    główny,    a   sumą   zużyć   wskazanych   przez wodomierze  indywidualne po uwzględnieniu zaliczek na wodę nie bilansującą się,  zostaną    obciążeni    użytkownicy   mieszkań   nie    posiadający   indywidualnego      opomiarowania   w   przeliczeniu   na   zamieszkałą  osobę,  a  nadwyżka  powstała wskutek  takiego  rozliczenia  jest  przypisana  w  koszty  eksploatacji  utrzymania  nieruchomości  ( w  przypadku  bardzo  dużych   niedoborów   zasady   rozliczenia  określa Zarząd Spółdzielni ).

 1. Koszty opłaty abonamentowej za wodomierz (wodomierze) główny na budynku wlicza się w koszty opłaty eksploatacyjnej danej nieruchomości i rozlicza się jako różnicę między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat tej nieruchomości.

 

§ 9

 

 1. Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy nie zainstalowali wodomierzy w swoich lokalach, obciążani są opłatami ryczałtowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni w m3 /osobę miesięcznie pomnożoną przez obowiązującą stawkę za wodę i odprowadzenie ścieków.

Jeżeli w danym lokalu nikt nie zamieszkuje ryczałt nalicza się na 1 osobę. Oświadczenie o ilości osób faktycznie zamieszkujących dane mieszkanie składa mieszkaniec, któremu przysługuje prawo do lokalu. Powyższe dane posłużą do rozliczenia innych składników opłat za używanie mieszkania zależnych od ilości osób.

 1. W przypadku braku odczytu wodomierzy mieszkaniowych z winy użytkownika lokalu rozliczenie kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków za ostatni kwartał następuje wg stawek ryczałtowych, o których mowa w ust. 1.
 2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do udostępnienia wodomierzy w celu kontrolnego odczytu przez uprawnionego pracownika Administracji Osiedlowej. Odmowa udostępnienia odczytu wodomierzy powoduje rozliczenie lokalu za dany okres rozliczeniowy wg stawek ryczałtowych określonych w ust. 1.
 3. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane jest przez Spółdzielnię do końca miesiąca po upływie kwartału, którego rozliczenie dotyczy.

Różnica powstała w wyniku rozliczenia opłat zaliczkowych, o których mowa w § 8 ust. 3 w stosunku do faktycznie należnych opłat jest rozliczana następująco:

1) nadpłata zaliczana jest na poczet najbliższych należności z tytułu opłat za zużycie wody, a w przypadku osób zalegających z opłatami – na poczet zadłużenia

2) niedopłata zostaje zaksięgowana na obciążenie konta zużycia wody i winna być regulowana przy najbliższej opłacie za użytkowanie lokalu

 

5. Użytkownik lokalu może reklamować wynik rozliczenia i kosztów zużycia wody w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Reklamacja winna być złożona na piśmie i zawierać uzasadnienie. Decyzję podejmuje Zarząd.

 

V. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAW GAZU SIECIOWEGO
 

§ 10

 

 1. W budynkach wyposażonych w instalacje gazowe ze zbiorczym gazomierzem koszty zużycia gazu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie na poszczególne nieruchomości budynkowe.
 2. W ramach opłat za używanie lokali (czynsz) użytkownicy lokali obciążani są opłatami zaliczkowymi za zużycie gazu liczonymi w zł/osobę miesięcznie. Wysokość opłat zaliczkowych ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni na podstawie planowanych kosztów zużycia gazu przypadających średniomiesięcznie na jednego mieszkańca. Jeżeli w mieszkaniu nie jest zameldowana żadna osoba, do naliczenia opłaty zaliczkowej przyjmuje się 1 osobę.
 3. Po zakończeniu roku Spółdzielnia dokonuje rozliczenia faktycznych kosztów zużycia gazu w poszczególnych budynkach, biorąc za podstawę Średnioroczny koszt 1 m3 gazu oraz przeciętną liczbę mieszkańców danego lokalu za okres roku objętego rozliczeniem.
 4. Różnica powstała w wyniku rozliczenia obciąża lub uznaje dany lokal.

  


VI. SKREŚLA SIĘ.

 

 

VII. ROZLICZANIE KOSZTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

  § 12

 

 1. Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości i zbiorczo w skali całej Spółdzielni.
 2. Obciążenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem od nieruchomości dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca wzrost podatku od nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążają tylko ten lokal.

 1. Obciążenia podatkiem od nieruchomości lokali użytkowych dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku dotyczących lokali użytkowych.
 2. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącego ich nieruchomości indywidualnie z gminą. Natomiast koszty podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe w budynkach Spółdzielni stanowią element kalkulacyjny przypadających na ich lokale z tytułu opłat za używanie lokalu.
 3. W odniesieniu do lokali zajmowanych na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu, najmu lub bez tytułu prawnego koszty podatku od nieruchomości stanowią odrębny składnik opłat za używanie lokali.

  

VIII. ROZLICZANIE KOSZTÓW OPŁAT ZA WIECZYSTE

 

 

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

  

  § 13

 

 1. Ponoszone przez Spółdzielni opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów SA ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości i zbiorczo w skali całej Spółdzielni.
 2. Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
 3. Właściciele lokali stanowiących odrębną własność obciążani są kosztami opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlach Spółdzielni.

  

IX. ROZLICZANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DOMOFONÓW

 

 

  § 14

 

 1. Koszty utrzymania domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.
 2. Rozliczanie kosztów utrzymania domofonów na poszczególne lokale podłączone do tej instalacji dokonuje się jednolicie, niezależnie od charakteru lokalu, powierzchni czy liczby zameldowanych osób.

X. ROZLICZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  

NA CELE ADMINISTRACYJNE

 

  § 15

 

 1. Koszty zużycia energii elektrycznej na cele administracyjne (klatki schodowe, piwnice, inne pomieszczenia wspólne) ewidencjonuje się odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i rozlicza się na mieszkanie.

Użytkownicy lokali obciążani są opłatami zaliczkowymi liczonymi w zł/mieszkanie miesięcznie.

Okresem rozliczeniowym z tytułu kosztów zużycia energii elektrycznej jest rok kalendarzowy. Różnica powstała w wyniku rozliczenia obciąża lub uznaje dany lokal.

 

 

XI. ROZLICZANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY ZAMIESZKUJĄCE W OKREŚLONYCH BUDYNKACH LUB OSIEDLACH

   

  § 17

 

 1. Obciążenie poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonane według zasad określonych w poprzednich rozdziałach regulaminu, może być pomniejszone o:

1) Przysługujący członkom Spółdzielni udział w pożytkach z majątku wspólnego Spółdzielni na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni,

2) Przysługujący właścicielom lokalu udział w pożytkach z nieruchomości wspólnej.

 1. Właściciele lokali, niebędący członkami Spółdzielni nie mają prawa do udziału w pożytkach z majątku wspólnego Spółdzielni.
 2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na dany lokal, nie pokryte pożytkami z majątku wspólnego Spółdzielni lub pożytkami z nieruchomości wspólnej, muszą być pokryte opłatami użytkownika lokalu.
 3. W odniesieniu do składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dla których jednostką rozliczeniową jest 1 m2 pow. użytkowej lokalu, podstawę do obciążenia opłatami za używanie lokalu stanowi powierzchnia danego lokalu uwidoczniona w decyzji o przydziale lokalu lub w umowie ustanawiającej prawo do lokalu.
 4. Ustalone w planie gospodarczo – finansowym gospodarki zasobami mieszkaniowymi koszty eksploatacji i odpisy na fundusz remontowy planowane na dany rok kalendarzowy rozlicza się na wszystkie lokale zajmowane:

1) na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu,

2) na warunkach najmu,

3) na warunkach prawa odrębnej własności,

4) bez tytułu prawnego.

W wyniku rozliczenia ww. kosztów Zarząd Spółdzielni ustala jednostkowe stawki opłat za używanie lokali liczone w zł/m2 i ustala wysokość opłat przypadających na poszczególne lokale. Zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 1. Obciążenia lokali spółdzielczych spłata kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy tych lokali regulują odrębne przepisy.
 2. Opłaty dotyczące kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, energii elektrycznej na cele administracyjne oraz zużycia gazu ustalone są przez Zarząd Spółdzielni zaliczkowo w oparciu o zasady ustalone w rozdz. IV, V, VI i X niniejszego regulaminu, a następnie rozliczane indywidualnie z użytkownikami lokali wg faktycznych kosztów obciążających te lokale.

  

§ 18

 

 1. Najemcy lokali użytkowych wnoszą opłaty w wysokości określonej w umowie najmu lokalu. Zasady i tryb wynajmowania lokali użytkowych przez Spółdzielnię, określają ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Od najemcy lokalu użytkowego, oprócz stawek czynszów najmu pobierane są opłaty z tytułu kosztów centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody, podatków, wywozu nieczystości i energii elektrycznej.
 2. Członkowie użytkujący garaże wnoszą opłaty w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni, na podstawie uchwalonego  na dany rok planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Opłaty te naliczane są w zł/m2 i uwzględniają:

1) koszty eksploatacji,

2) podatek od nieruchomości wg stawki uchwalonej na dany rok przez Radę Miejską Bartoszyce, Górowa Iław. i Sępopola,

3) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

  

§ 19

 

 1. Opłaty za używanie lokali powinny być wnoszone miesięcznie, w terminie zgodnym z postanowieniem statutu § 37 ust. 4.
 2. Obowiązek uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 powstaje z dniem zawarcia ze Spółdzielnią umowy ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu, a ustaje z dniem przekazania opróżnionego lokalu do dyspozycji Spółdzielni.
 3. W przypadku nabycia na podstawie umowy notarialnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłat określonych w ust. 1, od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na niego prawo do lokalu.
 4. Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia pobiera ustawowe odsetki za opóźnienie. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po terminie określonym w ust. 1.
 5. Kwoty wpłacane z tytułu opłat za używanie lokalu zalicza się w pierwszej kolejności na poczet najdawniejszych zadłużeń.
 6. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.
 7. Skreśla się.

  

§ 20

 

 1. O zmianie wysokości opłat za używanie lokali spółdzielnia zobowiązana jest zawiadomić osoby, którym przysługują tytuły prawne do lokali na 3 miesiące na przód na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku opłat zależnych od spółdzielni i co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, w przypadku opłat niezależnych od spółdzielni, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 2. Terminy podane w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zmian wysokości opłat za używanie lokali spowodowanych zmianą liczby osób zamieszkujących w danym lokalu.

  

§ 21

 

 1. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym określonym w § 9 Statutu Spółdzielni, lub bezpośrednio na drodze sądowej. Właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat wyłącznie na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku terminowego wnoszenia opłat w zmienionej przez Spółdzielnię wysokości.
 2. Za opłaty, o których mowa w § 21 ust. 1, solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni oraz najemcami lokali mieszkalnych odpowiadają:

1) stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,

2) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

  § 22

 

 1. Opłaty za używanie lokali powinny być wnoszone na rachunek bankowy Spółdzielni podany na blankietach wpłat z wyszczególnieniem nazwiska i imienia wpłacającego oraz adresu lokalu, którego wpłata dotyczy. Opłaty za używanie lokali mogą być również dokonywane w kasie spółdzielni.
 2. Użytkownicy lokali dokonujący opłat w walucie państwa obcego ponoszą koszty przewalutowania oraz prowizji związanych z transferem środków pieniężnych.

 

  XIII. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI

 

§ 23

 

 1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokali, Spółdzielnia jest zobowiązana zapewnić:

1) w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych – utrzymanie domów w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach oraz ich otoczeniu, sprawną obsługę administracyjną,

2) normatywną temperaturę wewnątrz lokali w sezonie grzewczym,

3) możliwość stałego korzystania z ciepłej wody.

 1. Obowiązki Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali finansowane z funduszu remontowego oraz obowiązki obciążające użytkowników zajmujących lokale w budynkach Spółdzielni określone są w Statucie Spółdzielni. W stosunku do użytkowników zajmujących lokale na zasadach najmu obowiązki te wpisane są jako składnik warunków umowy najmu.

  

XIV. UPUSTY W OPŁATACH ZA UŻYWANIE LOKALU

 

 
§ 24

 

 1. Podstawą dokonywania zmian opłat za używanie lokali naliczanych wg liczby osób (zaliczkowe lub ryczałtowe opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, gaz) jest dopełnienie określonych w odrębnych przepisach obowiązków w zakresie ewidencji ludności oraz wykonywania obowiązku meldunkowego.
 2. Zarząd Spółdzielni, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić z wymienić w ust. 1 opłat osobę, która pomimo nie wymeldowania się z lokalu, faktycznie przebywa poza lokalem, np.: wyjechała na studia do innej miejscowości poza województwem warmińsko – mazurskim, wyjechała czasowo za granicę, odbywa służbę wojskową, przebywa w zakładzie karnym, przez dłuższy czas przebywa w szpitalu itp. Decyzję o czasowym zwolnieniu z opłat podejmuje Zarząd Spółdzielni, pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania przez członka Spółdzielni faktu zamieszkiwania danej osoby w lokalu przez okres trwający nieprzerwanie nie krócej niż 60 dni.

Nauka lub studia poza miejscem zamieszkania lecz w obrębie województwa warmińsko – mazurskiego uprawnia do zwolnienia od opłat za 0,5 osoby.

 1. Brak zgłoszenia o zmniejszeniu liczby osób zamieszkałych w lokalu nie daje podstawy do domagania się korekty naliczeń opłat za używanie lokalu za okres wsteczny.
 2. Zmniejszenie obciążeń z tytułu opłat za używanie lokali naliczanych wg liczby osób w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych w lokalu. Obniżki w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych.

  

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


§ 25

 

 1. Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 30.05.2005 r. i obowiązuje od dnia 1.07.2005 r. Z tym dniem przestaje obowiązywać poprzedni regulamin uchwalony 10.07.1997 r.
 2. Zmiany do regulaminu z dnia 30.05.2005 r.  uchwalone zostały przez Radę Nadzorczą w dniu 12.12.2007 r., uchwałą nr 21/38/2007 (prot. nr 10/15/2007), które wchodzą w życie z dniem  01.01.2008 r
 3. Uchyla się uchwałę nr 45/2005 z dnia 04.08.2005 r. (prot. nr 10/2005) Rady Nadzorczej.

 

 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu  28.04.2017 r.

Protokół Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2017 r. Nr 2/2017

 
do góry | modyf:2017-05-15, 12:38 | 938 odsłon
Odsłony: 4862 :: Online: 12 :: | administracja
>