MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 2431 odsłon
serwiszglossie

Regulamin porządku domowego

 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” W BARTOSZYCACH

 

I. Przepisy ogólne

1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia mieszkańców i Spółdzielni, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich otoczenia oraz zapewnienie należytych warunków zamieszkiwania.

2. Członek Spółdzielni, właściciel oraz najemca lokalu jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim lub samodzielnie zamieszkujące, a także za osoby faktycznie w lokalu przebywające (gości i znajomych).

 

II. Przepisy dotyczące utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, urządzeń i instalacji

1. Wszystkie osoby zamieszkujące lokal powinny mieć dopełniony obowiązek zameldowania, a ponadto wszelkie informacje o zmianie osób zamieszkujących podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Spółdzielni.

2. Członek i najemca lokalu obowiązany jest do napraw wewnątrz lokalu, a w szczególności do:

a)      napraw i wymiany podłóg, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,

b)      naprawy okien i drzwi,

c)      naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń,

d)      naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

e)      malowania lub tapetowania ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów.

3. Na okres zimy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnienie okien i drzwi oraz zamknięcie okienek piwnicznych.

4. Użytkownicy mieszkań obowiązani są do udostępnienia administracji Spółdzielni zajmowanego lokalu w celu wykonania niezbędnych napraw, kontroli i sprawdzenia urządzeń i instalacji, odczytu urządzeń pomiarowych i oceny stanu technicznego.

 

III. Przepisy w zakresie estetyki budynku, osiedla i otoczenia

1. Wszyscy mieszkańcy Spółdzielni powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach oraz na terenie osiedli.

2. Nie należy wyrzucać przez okna i z balkonów jakichkolwiek odpadków i nieczystości oraz wykładać na parapetach okien resztek pożywienia dla ptactwa..

3. Korzystanie z balkonów i parapetów zewnętrznych powinno odbywać się w sposób nie powodujący zniszczeń lub uszkodzeń mienia osób trzecich(podlewanie kwiatów, suszenie prania).

4. Do kanalizacji nie wolno odprowadzać przedmiotów mogących zatamować przepływ. W razie zapchania rur użytkownicy mieszkań, z których pochodziło zanieczyszczenie zostaną obciążeni kosztami oczyszczania i wynikłych strat.

5. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych dozwolone jest tylko za zgodą Prezesa Spółdzielni.

IV. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

1. W zakresie eksploatacji lokalu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

2. W mieszkaniach, piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych oraz opałowych.

V. Przepisy w zakresie współżycia społecznego

1. Warunkiem właściwego współżycia mieszkańców osiedla jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju oraz prywatności życia innych mieszkańców.

2. W godz. od 22.00-6.00 obowiązuje cisza obligująca wszystkich mieszkańców do powstrzymywania się od wszelkich czynności wywołujących jej zakłócenie.

3. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci powodujące dewastację i niszczenie mienia odpowiedzialni są rodzice.

4. Zwierzęta domowe powinny być wyprowadzane na uwięzi. Na właścicielach zwierząt ciąży obowiązek usunięcia ewentualnego zanieczyszczenia klatek schodowych oraz usuwania odchodów z otoczenia budynków. Zabrania się wypuszczania zwierząt na tereny placów zabaw dla dzieci.

5. Nie należy utrzymywać w piwnicach i dokarmiać bezpańskich zwierząt.

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 16.01.2008 r. uchwałą 7/2008 RN, protokół Nr 1/2008 RN.
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 2431 odsłon
Odsłony: 5045 :: Online: 16 :: | administracja
>