MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2015-12-21, 12:16 | 2603 odsłon
serwiszglossie

REGULAMIN

doręczania korespondencji do Dysponentów lokali zarządzanych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” w Bartoszycach

§ 1

Regulamin określa zasady dostarczania korespondencji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” z siedzibą
w Bartoszycach przy ul. Bema32;

Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”
w Bartoszycach

Dysponencie lokalu mieszkalnego – należy przez to rozumieć:

- posiadacza prawa odrębnej własności z członkostwem i bez członkostwa w Spółdzielni,
- posiadacza własnościowego prawa do lokalu z członkostwem i bez członkostwa w  Spółdzielni,
- posiadacza lokatorskiego prawa do lokalu,
- mieszkańca zajmującego lokal bez tytułu prawnego,

Pracowniku – należy przez to rozumieć jako upoważnionego przez Zarząd pracownika etatowego Spółdzielni

Gospodarza budynku – należy przez to rozumieć osobę wykonującą usługi utrzymania czystości na nieruchomości lub upoważnionego pracownika firmy sprzątającej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę

§ 3

Korespondencja bieżąca (pisma) dotyczące:

- opłat eksploatacyjnych,

- zmian wysokości opłat eksploatacyjnych i zaliczek,

- rozliczania zaliczek i opłat,

- spraw technicznych i administracyjnych

- innych związanych z użytkowaniem lokalu,

umieszczana będzie przez Gospodarza budynku lub innego pracownika w odbiorczej skrzynce pocztowej EURO.

§ 4

Korespondencja dotycząca:

- informacji i komunikatów, w tym informacje o odczytach urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,

- bieżących spraw porządkowych

umieszczana będzie przez Gospodarza budynku lub innego pracownika poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej lub na drzwiach wejściowych do klatek schodowych, informacje te mogą również zostać zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 5

Korespondencja dotycząca:

- zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu

umieszczana będzie zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu Spółdzielni .

§ 6

Umieszczenie korespondencji do skrzynek pocztowych EURO w sposób określony w § 3 traktowane jest jako skuteczne doręczenie.

§ 7

Pozostała korespondencja dostarczana będzie za pośrednictwem poczty polskiej lub innej koncesjonowanej firmy zajmującej się usługami pocztowymi.

§ 8

Użytkownicy lokali, którzy wyrazili bądź wyrażą wolę dostarczania korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni ponoszą koszty jej dostarczenia w wysokości stanowiącej iloczyn czterokrotności obowiązującej ceny listu poleconego podzielonej na 12 miesięcy, naliczane w formie miesięcznej opłaty ryczałtowej płatnej wraz z opłatami za lokal.

§ 9

Koszty zawarte w § 8 będą waloryzowane corocznie procentowo o wskaźnik wzrostu kosztów usług pocztowych.

§ 10

1. Dysponenci lokali mieszkalnych, którzy nie mogą odbierać korespondencji z przypisanych do ich lokali mieszkalnych skrzynek EURO, mogą skorzystać z bezpłatnej formy doręczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na przesyłanie im korespondencji, o której mowa w § 3 na elektroniczną skrzynkę pocztową podając swój adres e-mail.

2. Korespondencję elektroniczną uważa się za doręczoną skutecznie z dniem wysłania przez Spółdzielnię wiadomości e-mail.

3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 16.12.2015r.
Uchwałą Nr 57/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bartoszycach.

 
do góry | modyf:2015-12-21, 12:16 | 2603 odsłon
Odsłony: 79544 :: Online: 6 :: | administracja
>